Disclaimer

Deze website is een uitgave van Pragus BV. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Pragus BV kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.
Evenmin kan Pragus BV garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Pragus BV streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Pragus BV zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. De websites van derden die gelinkt zijn aan deze website, worden niet door Pragus BV gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Pragus aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Pragus BV en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen.
Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag tenzij anders aangeven niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Pragus BV. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Pragus BV wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.
MailtoFacebook